Zásady spracúvania osobných údajov

 1. Osobné údaje

  Spoločnosť SFOS.SK s.r.o. (ďalej len "naša spoločnosť") berie ochranu osobných údajov vážne a rešpektuje Vaše súkromie. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a využívame iba na základe Vášho povolenia, alebo na základe príslušného právneho rámca, ktoré nás k uvedeným činnostiam oprávňujú v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), a to v súlade s nariadeniami o ochrane osobných údajov a občianskym právom.

  Osobné údaje zhromažďujeme výhradne v rozsahu nevyhnutnom pri riadení a spravovaní vzťahov vyplývajúcich z našich obchodných záväzkov alebo v rozsahu, ku ktorému ste našej spoločnosti poskytli súhlas.

  Osobné údaje označujú akékoľvek údaje, ktoré obsahujú Vaše špecifické osobné alebo faktické údaje ako identifikovateľnej osoby, napríklad meno a priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo.

 2. Právo na prístup k osobným údajom a ich vymazanie

  Kedykoľvek smiete požadovať prístup k archivovaným osobným údajom, ich zdroju a adresátom, informovať sa o účele, pre ktorý sú spracúvané a požadovať opravu, prenosnosť, uplatniť právo namietať proti spracovaniu, vymazať alebo obmedziť nesprávne alebo protiprávne spracúvané údaje.

  Pokiaľ sa časť Vašich osobných údajov zmení, prosíme Vás o upovedomenie našej spoločnosti.

  Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Vašu žiadosť na prístup k údajom, ich vymazanie, opravu, namietanie a/alebo prenosnosť adresujte na kontaktné údaje v Bode 8 tohto Vyjadrenia, pokiaľ žiadosti nie sú zjavne neopodstatnené alebo neprimerané.

  Pokiaľ sa odôvodnene domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov protirečí legislatíve o ochrane osobných údajov, alebo že Vaše práva na ochranu osobných údajov boli akýmkoľvek iným spôsobom porušené, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu s príslušnou právomocou. V prípade Slovenskej Republiky sa jedná o Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 3. Ochrana a bezpečnosť údajov

  Prijímame primerané organizačné a technické opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov. Uvedené opatrenia sa týkajú najmä zábezpek proti nepovolenému, nezákonnému konaniu vrátane neželaného prístupu k údajom, spracúvania údajov, strate, využívaniu a manipulácie s nimi. Napriek snahe o nepretržité dodržanie požadovanej starostlivosti vo vzťahu k zákazníkom nie je možné vylúčiť prístup a následné využitie informácií, ktoré nám sprístupníte prostredníctvom internetu, tretími stranami.

  Z uvedeného dôvodu nezabúdajte, že nenesieme akúkoľvek zodpovednosť za zverejnenie informácií a údajov z dôvodu chýb počas prenosu údajov, ktoré sme nespôsobili a/alebo za neoprávnený prístup tretích strán (napr. hackerský útok a zneužitie emailových adries, odpočúvanie telefonických hovorov a správ posielaných faxom).

 4. Účel spracúvania údajov

  Poskytnuté údaje spracujeme pre propagačné účely a marketing, posielanie newsletterov, pošty, kontaktovanie zákazníkov telefonicky, pre účely, ku ktorým ste dali súhlas alebo ktoré sú predmetom nariadení v súlade s GDPR. Výnimkou z vyššie uvedeného je využívanie údajov pre štatistické účely za predpokladu, že poskytnuté údaje boli anonymizované.

 5. Prenos údajov tretím osobám

  Dokončenie Vašej objednávky si môže aj z dôvodu zákonných požiadaviek vyžiadať prenos Vašich údajov tretím stranám (napr. sprostredkovatelia, ktorých naša spoločnosť zamestnáva a sprístupňuje údaje, atď.), súdom alebo orgánom verejnej moci. Prenos Vašich osobných údajov sa bude riadiť výhrade GDPR, požiadavkami na dokončenie Vašej objednávky alebo súhlasom, ktorý ste poskytli vopred.

  Niektorí z príjemcov Vašich osobných údajov sídlia alebo spracúvajú Vaše osobné údaje mimo Vašej krajiny. Úroveň ochrany osobných údajov v predmetných tretích krajinách nemusí byť totožná s úrovňou ochrany údajov požadovanou v Slovenskej Republike. Vaše osobné údaje prenesieme iba do krajín, ktoré Európska komisia schválila ako krajiny s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov, alebo podnikneme opatrenia, aby všetci príjemcovia zaviedli primeranú úroveň ochrany osobných údajov, pre tieto účely uzatvárame štandardné zmluvné ustanovenia (2010/87/ES a/alebo 2004/915/ES).

 6. Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov

  Našim cieľom je zachytiť porušenie ochrany osobných údajov čo najskôr a včas a primerane oboznámiť Vás alebo dozorný orgán s príslušnými právomocami vzhľadom na predmetnú kategóriu údajov.

 7. Archivovanie údajov

  Údaje budeme archivovať iba po dobu potrebnú na splnenie našich zmluvných a zákonných povinností, a ako prostriedok obhajoby v prípade uplatňovania mimozmluvných povinností.

 8. Naše kontaktné údaje

  V prípade otázok alebo požiadaviek ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na:

  Názov: SFOS.SK s.r.o
  Korešpondenčná adresa: Mlynská 1029/2, 979 01 Rimavská Sobota
  Telefónne číslo: +421 47 56 33 222
  E-mailová adresa: sfos@sfos.sk
  Webstránka: www.sfos.sk

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že znenie Vyhlásenia o ochrane osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť. Z uvedeného dôvodu odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali našu stránku a sledovali aktualizované informácie o ochrane osobných údajov v praxi.

Ochrana osobných údajov v SFOS.SK s.r.o.

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.sfos.sk je spoločnosť SFOS.SK s.r.o, Mlynská 1029/2, 97901 Rimavská Sobota, IČO 44887809.

  Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou formulára, umiestneného na stránke www.sfos.sk

 2. Sprostredkovateľ

  Prevádzkovateľ je povinný uchovávať osobné údaje len po nevyhnutnú dobu na dosiahnutie stanoveného účelu a splnenie zákonnej povinnosti. Po uplynutí tejto doby osobné údaje zlikviduje. Doba uchovávania:

  Mzdy a personalistika

  1. Osobný spis zamestnanca (platový dekrét, menovací dekrét a iné) sa uchováva po dobu 70 rokov od narodenia.
  2. Mzdové listy sa uchovávajú po dobu 20 rokov.
  3. Dokumenty týkajúce sa dochádzky, dovolenky a náhradného voľna sa uchovávajú po dobu 3 rokov.
  4. Iné dokumenty sa uchovávajú 5 až 10 rokov podľa lehoty stanovenej osobitným zákonom.

  Evidencia uchádzačov o zamestnanie

  1. Dokumenty týkajúce sa uchádzačov o zamestnanie sa uchovávajú po dobu, na ktorý uchádzač o zamestnanie poskytol súhlas.

  Účtovníctvo

  1. Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

  Kúpne zmluvy

  1. Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

  Evidencia reklamácii

  1. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

  Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

  1. Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

  Marketing

  1. Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

  Sprostredkovatelia:

  1. externý účtovník Rimavská Sobota
  2. prepravná služba Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Bratislava
  3. prepravná služba Toptrans EU ,a.s., Nitra
  4. externý správca PC siete
  5. externý marketingový a reklamný poradca
 3. Účel spracúvania osobných údajov

  • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).
  • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru.
  • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
  • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.sfos.sk
  • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
 4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

  • Fakturačné údaje: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska
  • Údaje pre doručenie meno a priezvisko príjemcu
  • Adresa doručenia
  • Telefónne číslo príjemcu
  • Adresa elektronickej pošty
  • Údaje o objednávkach
 5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

  Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku.

 6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

  Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím stranám.

 7. Zverejnenie údajov

  Osobné údaje nie sú zverejňované.

 8. Práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov

Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu 5 rokov od registrácie alebo poslednej objednávky. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou na adrese prevádzkovateľa.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z písomne alebo osobne na adrese prevádzkovateľa.

Pravidlá používania cookies

Pravidlá pre použitie súborov cookies na stránke www.sfos.sk

Termínom „cookie“ označujeme súbory cookie a ďalšie podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v sektore elektronickej komunikácie a Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú dátové súbory, ktoré prehľadávač ukladá v počítači alebo zariadení. Tzv. funkčné cookies sa používajú na zjednodušenie užívateľského rozhrania pre návštevníkov. Tzv. analytické cookies sa používajú pre analýzu správania návštevníka na navštívenej webstránke. V prípade cookies tretích strán naša webstránka povoľuje cookies sociálnych pluginov vybraných tretích strán. To umožňuje návštevníkovi zdieľať obsah na vybraných sociálnych sieťach.

Súbory cookie pomáhajú prehľadávaču prechádzať cez webové stránky. Samotné súbory cookie nedokážu zhromažďovať žiadne informácie uložené v počítači návštevníka stránky. Prehľadávač poskytuje webovej stránke prístup len k tým súborom cookie, ktoré už odoslal návštevníkovi, čím sa chráni jeho súkromie.

Ako odmietnuť používanie cookies?

Súbory cookies nepoužívame na zhromažďovanie osobných údajov návštevníka. Ak si však želá návštevník odmietnuť použitie ktoréhokoľvek typu cookies na našej stránke, je možné zablokovať ich používanie zmenou nastavení jeho internetového prehliadača. Návod, ako to urobiť, nájde užívateľ priamo v prehliadači v sekcii Pomoc. Po odmietnutí používania cookies je možné navštíviť našu stránku, niektoré jej funkcie však nemusia fungovať správne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na sfos@sfos.sk.